การประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

แผนที่สถานที่จัดประชุม

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมประชุมและการออกคะแนนเสียง