Menu

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

- คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

- แผนที่สถานที่จัดประชุม

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ​

การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563​