การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เต็มเล่ม)

- ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

- ระเบียบและแนวทางปฏิบัติผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

- การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อมูลกรรมการิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

- คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

- แผนที่สถานที่จัดประชุม

- คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมประชุมและการออกคะแนนเสียง