หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                          PDF1                        แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                            PDF2                                                                                                                                                                                                    
                  หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                               PDF3                      แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                 PDF4