การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ (AGM) ประจำปี 2565

               หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                                                                                               PDF                        แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                     PDF   
                แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ                                                                                                                                  PDF       
                                                                                                                                                                                                
                หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                          PDF                        แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                            PDF                                                                                                                                                                                                    
                  หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                               PDF                      แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                 PDF