ข้อมูลพื้นฐาน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ


รศ.ศรันย์ ชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวญาษิดา นาคสวัสดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุรชัย วณิชวิกรม กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิเชษฐ์ เรืองทิพย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี กรรมการบริหารความเสี่ยง