บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

          
          บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯเป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และดำเนิน
ธุรกิจด้วยความผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยมุ่งมั่นในการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและมั่นคง

          บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักปฎิบัติ ดังต่อไปนี้

          (1) จะยึดถือหลักปฎิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ
              มาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติต่อ
              ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
              และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
          (2) จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
              อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
              ดำเนินงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม และวัดผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง
              อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฎิบัติหน้าที่ขอตนเองตาม
              หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฎิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการ
ทีดี ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฎิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนสิทธิผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน