คณะกรรมการบริษัท
 

พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้

ประธานกรรมการ


นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ


นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ


รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายนิทัศน์ ยงศ์สงวนชัย

กรรมการ


นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี

กรรมการ


นายนิติพัทญ์ ยงศ์สงวนชัย

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายณัชชา ยงค์สงวนชัย

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


 
โครงสร้างองค์กร
 

 
สนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม