บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง
 


“ ธุรกิจแฟคเตอริ่ง ” หมายความว่า การซื้อขายลูกหนี้การค้าโดยมีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปแบบของเอกสารที่ใช้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าฉบับสมบรูณ์ เช่น ชุดใบวางบิล, ใบรับสินค้า, ใบกำกับสินค้า (Invoice) จากผู้ขายสินค้า/บริการ ผู้ขายสินค้า/บริการ จะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้า/บริการที่เกิดการซื้อขายภายในประเทศเป็นเงินเชื่อให้แก่บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ตามมูลค่าใบกำกับสินค้า (Invoice) ไม่เกินร้อยละ 80 ตามที่ตกลงกัน พร้อมทั้งคิดค่าธรรมเนียมต่างๆและอัตราดอกเบี้ยในการบริหารบัญชีลูกหนี้ รวมถึงการดำเนินงานในด้านการบริหารบัญชีลูกหนี้ เรียกเก็บหนี้การค้าและรับความเสี่ยงที่ลูกหนี้ของลูกค้าผิดนัดชำระ โดยบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) นั้นตกลงจะให้สินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการอุสหกรรมผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมให้บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
1. รับเงินสดเพื่อไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใน 1-3 วันทำการ
2. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอวงเงิน
3. ดอกเบี้ยสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มจำนวน
4. สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ ตามยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
5. ได้รับเงินสดล่วงหน้าสูงสุดร้อยละ 80 ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่นำมาโอนสิทธิ์ และโอนคืนส่วน ที่เหลือ ร้อยละ 20 เมื่อเรียกเก็บหนี้ได้)
6. ช่วยจัดการเรื่องการรับชำระหนี้ตามใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้จากลูกหนี้การค้า (ถ้ามี)

หากท่านมีความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิเชษฐ์ เรืองทิพย์ โทร. 081-8550817 หรือ 02-7438787 ต่อ 330
คุณสุภาวดี เทียมเสมอ โทร. 082-0104251 หรือ 02-7438787 ต่อ 333


บริการสินเชื่อรถสาธารณะ
 


เพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะที่มีความต้องการบริการสินเชื่อในปริมาณที่มากขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ และสินเชื่อเพื่อรถสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่บุคคลผู้มีอาชีพขับขี่รถสาธารณะทุกท่าน ให้สามารถก้าวเดินสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวังไว้ได้


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อ (ผู้เช่าซื้อ)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบขับขี่สาธารณะ 4 ชุด
4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
8. สัญญาประกอบกิจการเข้าร่วม (ถ้ามี)
ผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
6. บัญชีธนาคาร / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 
สนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม