บริการสินเชื่อรถสาธารณะ
 


เพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะที่มีความต้องการบริการสินเชื่อในปริมาณที่มากขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ และสินเชื่อเพื่อรถสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่บุคคลผู้มีอาชีพขับขี่รถสาธารณะทุกท่าน ให้สามารถก้าวเดินสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวังไว้ได้


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อ (ผู้เช่าซื้อ)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบขับขี่สาธารณะ 4 ชุด
4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
8. สัญญาประกอบกิจการเข้าร่วม (ถ้ามี)
ผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
6. บัญชีธนาคาร / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัตรพนักงาน (ถ้ามี)
บริการสินเชื่อรถสาธารณะ
 


เพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะที่มีความต้องการบริการสินเชื่อในปริมาณที่มากขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ และสินเชื่อเพื่อรถสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่บุคคลผู้มีอาชีพขับขี่รถสาธารณะทุกท่าน ให้สามารถก้าวเดินสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวังไว้ได้


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อ (ผู้เช่าซื้อ)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบขับขี่สาธารณะ 4 ชุด
4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
8. สัญญาประกอบกิจการเข้าร่วม (ถ้ามี)
ผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
6. บัญชีธนาคาร / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 
สนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม