ข้อเสนอการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โครงการพิเศษสำหรับผู้ขับขี่แท็กซี่

ผ่าน บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: แจ้งภายหลัง
: ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ จำนวน 1,300 (แจ้งจำนวนและรายชื่อภายหลัง)
: ระหว่าง 20 – 65 ปี
: 1 ปี (แจ้งภายหลัง)
: ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ
  และทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภายถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
  รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
: การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
: ต่อคน (บาท)
ผลประโยชน์คุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย 
 แผน 1            แผน 2 แผน 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)100,000           200,000300,000
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย100,000           200,000300,000
การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000           100,000 150,000
การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000            20,000 30,000
เบี้ยประกันภัย    900              1,100   1,250

หมายเหตุ


- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองและ/หรือ อัตราเบี้ยประกันภัย หากไม่มีการตอบรับข้อเสนอภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
  ในกรณีที่ตอบรับและเริ่มมีการแจ้งงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยืนยันให้ใช้เงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยไปได้จนกว่า
  จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่มนี้และแจ้งทำประกันภัยพร้อมกันเท่านั้น
- จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,000 คน
- ผู้ขอเอาประกันภัยจะแจ้ง ชื่อ-นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / เลขบัตรประชาชน และรายละเอียดต่างๆ ตามแบฟอร์มที่บริษัทกำหนดเพื่อขอทำประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยยังไม่รวมอากรแสตมป์อีก 20 บาทต่อกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบติเหตุกลุ่ม

ข้อตกลงคุ้มครอง

    บริษัทให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางเท่านั้น
    การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย และ ทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

    ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภายถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือความขาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
    1.1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
    1.2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง     1.3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
    1.4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
    1.5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
    1.6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
    1.7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
    1.8 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
    1.9 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
    การสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้ความหมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
    การสูญเสียสายตา ความหายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
    บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงรายการเดียวเท่านั้น

ข้อ 2. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

    ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่งคราวสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) หักด้วยจำนวนเงินหรือจำนวนวันส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภายจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตาราง (ถ้ามี)     บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนข้อนี้ทันทีหลังจากมีกรณีต้องจ่ายค่าทดแทนที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1

ข้อ 3. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

    ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง หักด้วยจำนวนเงินหรือจำนวนวันส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตาราง (ถ้ามี)     บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนข้อนี้ทันทีหลังจากมีกรณีต้องจ่ายค่าทดแทนที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 หรือข้อ 2

ข้อ 4 การรักษาพยาบาล

    ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง หักด้วยจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตาราง (ถ้ามี)
    แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ให้จากสวัสดิการของงรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

ข้อยกเว้น


การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1).ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
    ก. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
    ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายต่างกายตนเอง
    ค. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อ หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
    ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลากำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
    จ. การแท้งลูก
    ฉ. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
    ช. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
    ซ. อาหารเป็นพิษ
ฌ.การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylosis) และภาวะ (Spondylolisthesis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
    ญ. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก๋ตาม) การรุกราน หรือ การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือ การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
    ฏ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเองไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

2). ความสูบเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
    ก. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่าแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ตชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
    ข. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
    ค. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
    ง. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
    จ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
    ฉ.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
    ช. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปรายปรามนั้นจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรรมธรรม์มีผล บังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดในตาราง