สารจากประธานกรรมการ

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

ประธานกรรมการ​

 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มีความเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยื่นขององค์กร สังคมและประเทศชาติ

     ทั้งยังเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น จะสามารถช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวิสัยทัศน์ในการ “ ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร สนับสนุนและส่งเสริมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เพื่อยกกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืน ” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้ให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทฯ ทุกคน ได้ยึดถือและนำไปเป็นหลักปฎิบัติที่ดีในการทำงาน และการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน