ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Thai language

Eng language

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 2567

ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Thai language

Eng language

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับสมบูรณ์)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 2566

ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 2565

ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เต็มเล่ม)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

แผนที่สถานที่จัดประชุม

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมประชุมและการออกคะแนนเสียง