ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับสมบูรณ์)

- ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 2565

- ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

- ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

- การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เต็มเล่ม)

- ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

- ระเบียบและแนวทางปฏิบัติผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

- การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เต็มเล่ม)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การลงทะเบียนผ่านอิเล็คทรอนิค (E-AGM) แบบ QR CODE

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลกรรมการิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

แผนที่สถานที่จัดประชุม

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมประชุมและการออกคะแนนเสียง