การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ (AGM) ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ (AGM) ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ (AGM) ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564