สารจากประธานกรรมการ

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

ประธานกรรมการ​

    ในปี 2563 ที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อ COVID – 19 นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับบริษัทในการกำกับดูแลกิจการให้สามารถบริหารงานให้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ใน สังคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีความห่วงใยและพยายามหาแนวทาง ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการและการปฏิบัติงาน บริษัทได้ออกมาตรการในการรักษาความปลอดภัย  มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าภายในอาคาร ให้พนักงานทุกคนรักษาระยะห่าง (Social Distancing) รวมไปถึงรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม 

          สำหรับในปี 2563 ที่ผ่าน บริษัทฯ เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 2019 โดยพบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการแพร่ระบาดทั่วประเทศ ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทปลอดภัย และยังคำนึงผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ โดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ  พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ทุกช่องทางเพื่อควบคุมผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุด บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2563 บริษัทฯได้ดำเนินการตามแผนส่งผลให้ผลประกอบการ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้บริษัทฯมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ  เพื่อกำกับกิจการดูแลที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขององค์กรได้ในระยะยาว

          ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ร่วมมือร่วมใจผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป