งบการเงิน

งบการเงิน ปี 2565

ไตรมาส 1/2565

ไตรมาส 2/2565

ไตรมาส 3/2565

ไตรมาส 4/2565

งบการเงิน ปี 2564

ไตรมาส 1/2564

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 3/2564

ไตรมาส 4/2564

งบการเงิน ปี 2563

ไตรมาส 1/2563

ไตรมาส 2/2563

ไตรมาส 3/2563

งบการเงิน ปี 2562

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 2/2562

ไตรมาส 3/2562