บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร : 0-2743-8787 ต่อ 321 แฟกซ์ : 0-2743-8783 อีเมล : mitsib@mitsibleasing.com
โทรศัพท์
0-2743-8787
โทรสาร
0-2743-8787
อีเมล์
sec_com@mitsibleasing.com