ประกันสุขภาพ คืออะไร และมีกี่แบบ

ประกันสุขภาพ คือ บริษัทฯ ประกันชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะค่ารักษาพยาบาลนั้น สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ เป็นต้น

ประกันสุขภาพ มีทั้งหมด 5 แบบ

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD)

เป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่า ผู้เอาประกันนั่นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

เป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

3. ประกันสุขภาพโรคร้าย (ECIR)

เป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงที่ต้องได้รับการรักษาเฉพาะค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง

4. ประกันอุบัติเหตุ (PA)

เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และผลของอุบัติเหตุนั้นทำให้ผู้เอาประกันต้องเข้าโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเพียงบาดเจ็บเล็กน้อย รวมถึงทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทฯ ประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

5. ประกันชดเชยรายได้

เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองรายได้ระหว่างที่คุณต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยบิษัทฯ ประกันนั้น จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวันในกรณีที่คุณไม่สามารถทำงานได้