บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

ภาพรวมบริษัท

          บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยบริษัทใช้นโยบายมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ เฉพาะรุ่นที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่มิเตอร์ เช่น รถยนต์โตโยต้า รุ่นอัสติส เป็นต้น บริษัทกำหนดระยะเวลาของสัญญาสำหรับรถใหม่ป้ายแดงไว้ที่ประมาณ 4-5 ปี และกำหนดระยะเวลาสัญญาสำหรับรถมือสองประมาณ 2-5 ปี โดยบริษัทมีการให้บริการทำสินเชื่อใหม่ หรือการจัดไฟแนนซ์กับลูกค้าที่ซื้อรถแท็กซี่ของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการให้บริการสินเชื่อ      เช่าซื้อกับลูกค้าภายนอก เช่น ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อจากเต้นท์รถทั่วไป เป็นต้น และบริษัทยังมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถสองแถวโดยสารประจำทาง เป็นต้น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจเหล่านี้ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องได้รับสัมปทานในการเดินรถ ดังนั้นผู้ให้บริการเหล่านั้นจะมีรายได้จากการดำเนินงานที่มั่นคงแน่นอน ส่งผลให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ

          นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เช่น การต่อภาษีรถยนต์ การต่ออายุการใช้งานมิเตอร์รถแท็กซี่ การต่ออายุประกันภัย พรบ. (การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ) และการให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยแก่รถแท็กซี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีการออกจดหมายแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อไปดำเนินการต่อที่กรมขนส่งด้วยตนเองต่อไป และไม่เพียงการให้บริการสินเชื่อดังที่กล่าวได้ข้างต้น บริษัทยังได้เปิดการให้บริการสินเชื่อรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า/รับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินการ

          อีกทั้ง บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาธารณะประเภทแท็กซี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักในฐานะกิจการที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่อย่างแท้จริง และให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องรถแท็กซี่ เป็นศูนย์รวมบริการต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทเป็น One-stop service เกี่ยวกับด้านแท็กซี่อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

  • บริษัทมีแผนการขยายสาขาเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้างยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการให้เช่าซื้อทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง

  • บริษัทมีแผนการเปิดศูนย์ส่งเสริมความรู้และให้บริการปรึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ ซึ่งมีความแตกต่างจากรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปที่มีการใช้งานที่ยาวนานและต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งรถแท็กซี่นิยมใช้เชื่อเพลิงประเภทแก๊สทั้งแบบ LPG หรือ NGV เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเชื้อเพลิงรถแท็กซี่เป็นอย่างดี

  • บริษัทมีแผนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจลิสซิ่ง และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ารถแท็กซี่ได้ในทุกๆ ด้านสมกับเป็น One-stop service ของรถแท็กซี่อย่างแท้จริง