รับสมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพิจารณาสินเชื่อและบริหารหนี้

• อายุ 40 – 50 ปี
• วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน, ธนาคาร ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การบริหารสินเชื่อรถยนต์ เช่าซื้อทุกประเภท, ไฟแนนซ์
ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป
• เคยผ่านธุรกิจด้านลิสซิ่ง และ/หรือธนาคารเกี่ยวกับด้านสินเชื่อทุกประเภท
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• ผ่านการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร ( ผู้อำนวยการ / ผจก.ทั่วไป ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือรองกรรมการผู้จัดการ
• มีความสามารถด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ
• ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำ ในเชิงธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ใน
การวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ

• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ ด้านสินเชื่อและการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
รวมขององค์กร
• กำหนดนโยบายด้านสินเชื่อรถสาธารณะทุกประเภท รถเพื่อการพาณิชย์ ให้เหมาะสมกับ
ภาวะปัจจุบัน
• กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ด้านสินเชื่อและการตลาด รถแท็กซี่ รถสาธารณะ
รถเพื่อการพาณิชย์
• งานอื่นๆ ที่ได้รับนโยบายจากบริหารผู้บริหารระดับสูง

• เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง
• บริหารจัดการข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานต่างๆ
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้ดี
• มีภาวะความเป็นผู้นำ
• มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ธุรกิจสินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• บริหารการพิจารณาสินเชื่อ
• วางแผนควบคุมหนี้ การจัดเก็บหนี้ การลด NPL ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ควบคุมและติดตามงานฟ้องคดี การสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ การจัดเก็บหนี้ก่อน-หลัง
ฟ้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• วิเคราะห์ลูกหนี้ค้างชำระ กระบวนการตรวจสอบสินเชื่อ ตามกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อลดลูกหนี้ค้าชำระ
• ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายให้ตรงตามกรอบเวลา ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานของแผนกที่รับผิดชอบ
• วางระบงานภายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง และ สามารถปฏิบัติงานได้จริงตาม
เป้าหมายที่วางไว้

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโบรกเกอร์และประกันภัย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสินเชื่อจัดไฟแนนซ์ (รถบรรทุก)

• เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ทางด้านประกันภัย ตัวแทนขาย อย่างน้อย
• มีประสบการณ์ ผจก.อย่างน้อย 1-3 ปี หรือหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีใบนายหน้าประกันชีวิต, นายหน้าวินาศภัย

• บริหารระบบการขายประกันภัย, วินาศภัย
• ควบคุมการทำงาน และวางนโยบายการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การหา
แหล่งข้อมูลของลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายประกันวินาศภัย
• บริหารดูแลทีม Tele Sales
• ช่วยลูกทีมตั้งแต่เปิดไปจนถึงปิดการขาย และช่วยแก้ปัญหา
• วัดผลและประเมินคุณภาพการทำงานของลูกทีมคุณอย่างสม่ำเสมอ
• ฝึกสอน ฝึกอบรม หรือโค้ชชิ่งลูกทีมนักขาย
• ดูแลหลังการขาย
• ทำโครงสร้างระบบการขายและกระบวนการขาย

• เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในสายงานไฟแนนซ์ รถเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
• เคยอยู่ในตน.ระดับหัวงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี, ตน.ผจก. ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
• มีประสบการด้านการสินเชื่อ รถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• จัดการบริหารทีมงานด้านสินเชื่อจัดไฟแนนซ์ เช่น รถแท็กซี่ รถบรรทุก รถสองแถว
รถโลจิสติกส์ ให้ตรง ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
• ติดตามกิจกรรมด้านการจัดไฟแนนซ์/รีไฟแนนซ์อย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ช่วยดูแล และ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจเอกสารความเรียบร้อยก่อนส่งธุรการขาย และ ก่อนส่งคีย์สัญญาเพื่อ
ความเรียบร้อยของเอกสาร

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมขายประกันชีวิต/เจ้าหน้าที่ขายประกันชีวิต

• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การประกันชีวิตไม่ต่ำกว่า 2-5 ปี
• มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการสื่อสาร
• มีใบนายหน้าประกันชีวิต / มีบัตรตตัวแทนประกันชีวิต

• เสนอขายโครงการประกันชีวิตให้กับลูกค้าในรายกลุ่ม และรายบุคคล
• หาลูกค้ารายใหม่และสร้างทีมงานขาย ตามเป้าหมายที่กำหนด
• รักษาลูกค้าเก่าและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• บริหารจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-743-8787 ต่อ 412และ416 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล