แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง (จำกัด) มหาชน

เอกสารแนบ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใบจองซื้อหุ้น RO

Mitsib bill payment

หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

FATCA&CRS 01 (สำหรับลูกค้า ประเภทบุคคลธรรมดา)

FATCA&CRS 02 (สำหรับลูกค้า ประเภทนิติบุคคล)

แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน