บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

      บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด ( มหาชน ) (“ บริษัท ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ ท่าน ”) ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย จึงขอแจ้งให้ทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

คำนิยาม

บริษัท ” หมายถึง บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ท่าน ” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้มอบฉันทะ

ข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

            ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แบ่งตามประเภท ดังต่อไปนี้

               1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ

               2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล

               3. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ

               4. ข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเป็นกรรมการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือก เช่น การจ่ายค่าตอบแทน สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง หมู่โลหิต หมายเลขบัญชี ธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทำงาน การเป็นกรรมการหรือมีตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ผลการปฏิบัติงาน วาระกรรมการ ทะเบียนกรรมการ และข้อมูลอื่นตามที่กฎหมาย กำหนด

               5. ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลอ่อนไหว บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสําเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ บริษัทขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นและถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

              ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

       1. จากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทโดยตรง เช่น การให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การร้องขอข้อมูลในฐานะนักลงทุนในเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ บริษัท เป็นต้น

       2. บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นล่าสุด

       3. ได้รับข้อมูลจากกากรบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

วัตถุประสงค์การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย

           บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

           1. ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อติดต่อกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล

             2. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติต่อท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

            นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบทานข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการทุจริตในใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

              3. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                  (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือตามอำนาจที่ได้รับมอบ

                  (ข) เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย

                  (ค) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       1. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้วและหรือได้รับความยินยอมจากท่าน

       2. บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

       3. นอกจากนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือศาล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ผู้ถือหุ้น นักลงทุน มีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

           1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right of Withdraw Consent)

           2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

           3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

           4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erase)

           5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

           6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

           7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของ

         ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ช่องทางติดต่อบริษัท

          หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามเอกสารฉบับนี้ หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

            1. ติดต่อสำนักงานใหญ่ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่895-6 หมู่ที่5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

            2. อีเมล : cm.dpo@mitsibleasing.com

            3. Call Center   02-7438787 กด1 ต่อ 923

จำนวนเข้าชม: 45