ต่ออายุประกันภัยรถยนต์

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาใบขับขี่

  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถยนต์

  • สำเนากรรมธรรม์ประกันรถยนต์ปัจจุบัน หรือใบเดือนต่ออายุ

  1. ประกันรถยนต์ต้องต่อทุก 1 ปี (มีอายุ 1 ปี) ซึ่งส่วนมากจะเป็นการต่อพร้อมกับ พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ประจำปี