รายชื่อผู้ถือหุ้น


1.นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย          จำนวนหุ้น 45,000,000 6.75%


2.นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย          จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


3.นางสาว ชัญญา เชาวนทรงธรรม  จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


4.นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย        จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


5.นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย           จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


6.นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย           จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


7.นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย          จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


8.นางสาว ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย    จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


9.นางสาว ศิริพร ยงค์สงวนชัย      จำนวนหุ้น 22,500,000 3.37%


10.นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล               จำนวนหุ้น 21,850,000 3.28%