แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล รวมถึงปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ทำให้ผู้แจ้งนั่นได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้แจ้งมาจะถูกเก็บเป็นความลับ

โปรดกรอกรายละเอียดที่ท่านต้องการ

แบบสอบถาม แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น