บริการสินเชื่อ แฟคตอริ่ง

สินเชื่อแฟคตอริ่ง คืออะไร ?

    “ ธุรกิจ แฟคเตอริ่ง ” หมายความว่า การซื้อขายลูกหนี้การค้าโดยมีบริษัท แฟคเตอร์ (Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปแบบของเอกสารที่ใช้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าฉบับสมบรูณ์ เช่น ชุดใบวางบิล, ใบรับสินค้า, ใบกำกับสินค้า (Invoice) จากผู้ขายสินค้า/บริการ ผู้ขายสินค้า/บริการ จะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้า/บริการที่เกิดการซื้อขายภายในประเทศเป็นเงินเชื่อให้แก่บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ตามมูลค่าใบกำกับสินค้า (Invoice) ไม่เกินร้อยละ 80 ตามที่ตกลงกัน พร้อมทั้งคิดค่าธรรมเนียมต่างๆและอัตราดอกเบี้ยในการบริหารบัญชีลูกหนี้ รวมถึงการดำเนินงานในด้านการบริหารบัญชีลูกหนี้ เรียกเก็บหนี้การค้าและรับความเสี่ยงที่ลูกหนี้ของลูกค้าผิดนัดชำระ โดยบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) นั้นตกลงจะให้สินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการอุสหกรรมผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมให้บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

รับเงินสดเพื่อไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใน 1-3 วันทำการ

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอวงเงิน

ดอกเบี้ยสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มจำนวน

สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ ตามยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

ได้รับเงินสดล่วงหน้าสูงสุดร้อยละ 80 ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่นำมาโอนสิทธิ์ และโอนคืนส่วน ที่เหลือ ร้อยละ 20 เมื่อเรียกเก็บหนี้ได้)

ช่วยจัดการเรื่องการรับชำระหนี้ตามใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้จากลูกหนี้การค้า (ถ้ามี)

สมัครสินเชื่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุภาวดี 082-010-4251 หรือ 02-743-8787 ต่อ 333

E-mail : supavadee@mitsibleasing.com