April 27, 2021

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

    บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม AGM. ประจำปี 2564 ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) และนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง […]
May 30, 2019

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

April 22, 2019

“มิตรสิบ”ต่อยอดธุรกิจแท็กซี่ ขายไอพีโอระดมทุน 167 ล้านหุ้น

April 11, 2019

MITSIB ระดมทุนแตกไลน์ธุรกิจ เป้า3ปี‘ผู้นำเช่าซื้อแท็กซี่