บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม AGM. ประจำปี 2564 ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) และนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ E-AGM (อิเล็กทรอนิกส์ meeting) ซึ่งบริษัทตระหนักและห่วงใย ต่อความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม ดร.กิตติ กล่าวในที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในช่วงสถานะการณ์ โควิด ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ และการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ปรับแผนกลยุทธ์ และปรับตัวในสถานะการโควิด19 ช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดและจำนวนหุ้น ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ