MITSIB NEWS : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

      เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในบริษัทฯ โดยมีการจำลองเหตุการณ์ไฟลุกไหม้บริเวณชั้นที่ 2 และทำการอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล บริเวณลานจอดรถ เพื่อให้พนักงานได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จริงอีกด้วย
      โดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทีมผจญเพลิงสถานีดับเพลิงหัวหมาก ที่มาให้ความรู้และฝึกอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้