มิตรสิบฯ ห่วงใยพนักงาน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

    บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งกายและใจของบุคลากร
    ทั้งนี้ กิจกรรมตรวจสุขภาพมีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล เปาโล พระประแดง ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เวลา 7.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นสวัสดิการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคและความผิดปกติต่าง ๆ สำหรับเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของพนักงานต่อไป