บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​

สิทธิขอถอนความยินยอม

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล

สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผย

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล